fbpx

משילות, ביקורת שיפוטית ואקטיביזם

פורום קהלת הגיש השבוע עתירה לבג"צ כנגד רשות המסים, שר האוצר ומדינת ישראל

פורום קהלת י"ג אייר התשפ"ג | 4 מאי 2023

במסגרת העתירה דרשנו למנוע העברה של מיסי יבוא לרשות הפלסטינית, בניגוד לחוק.

מזכר סמכויות הממשלה ביחס למשטרה – סקירה משווה

פורום קהלת כ"ו כסלו התשפ"ג | 20 דצמבר 2022

שאלת היחסים בין ממשלה ומשטרה איננה חדשה. במדינת ישראל עסקו בה לא מעט בעשורים האחרונים, ובאופן עקבי הובהר כי המצב הרצוי הוא שהשר הממונה על המשטרה יקבע מדיניות וסדרי...

החתימה על ההסכם המתגבש עם לבנון

פורום קהלת ח' תשרי התשפ"ג | 3 אוקטובר 2022

פורום קהלת עתר לבג"ץ נגד ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי ממשלת ישראל וכנסת ישראל בעניין חוקתיות החתימה על ההסכם המתגבש, לפי פרסומים, עם ממשלת לבנון בקשר לגבולות הימיים בצפון המדינה.

החתימה על ההסכם המתגבש עם לבנון

פורום קהלת כ"ז אב התשפ"ב | 24 אוגוסט 2022

פורום קהלת עתר לבג"ץ נגד ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי, ממשלת ישראל וכנסת ישראל בעניין חוקתיות החתימה על ההסכם המתגבש, לפי פרסומים, עם ממשלת לבנון בקשר לגבולות הימיים בצפון המדינה.

פורום קהלת עתר לבג״צ נגד הממשלה בעניין חוקתיות הליך החתימה על ההסכם המתגבש עם לבנון

פורום קהלת י"ב אב התשפ"ב | 9 אוגוסט 2022

בג"ץ 5232/22 פורום קהלת נ' ממשלת ישראל. פורום קהלת עתר לבג"ץ נגד ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי, ממשלת ישראל וכנסת ישראל בעניין חוקתיות החתימה על ההסכם המתגבש, לפי פרסומים,...

פורום קהלת עתר לבג"ץ נגד שר הביטחון, שר האוצר ומנהל רשות המיסים בעניין העברות הכספים לרשות הפלסטינית בניגוד לחוק

פורום קהלת ט' אייר התשפ"ב | 10 מאי 2022

בג"ץ 3131/22 פורום קהלת נ' שר הביטחון. פורום קהלת עתר לבג"ץ נגד שר הביטחון, שר האוצר ומנהל רשות המיסים, נגד העברות הכספים לרשות הפלסטינית בניגוד לחוק, בייחוד על רקע...

פורום קהלת ביקש להצטרף כידיד בית המשפט בעניין שאלת השפיטות ושאלת זכות העמידה של העותר – שגריר אוקראינה – מול ממשלת ישראל 

פורום קהלת ל' ניסן התשפ"ב | 1 מאי 2022

בג"ץ 1765/22 ורשה נ' ממשלת ישראל. פורום קהלת ביקש להצטרף כידיד בית המשפט בהליך שנגע למדיניות משרד הפנים ביחס לנמלטים מן המלחמה באוקראינה. הפורום טען כי הנושא אינו שפיט...

הפורום הגיש בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט בעתירה נגד מדיניות ההכנסה של אזרחים אוקראינים לישראל

פורום קהלת י"ז אדר ב' התשפ"ב | 20 מרץ 2022

בבקשת ההצטרפות כ"ידידי בית המשפט" שהגיש בא כוח הפורום, עו"ד אריאל ארליך, נכתב כי יש לדחות על הסף את העתירה שהגישה שגרירות אוקראינה בישראל באמצעות משרד עורכי הדין של...

עתירת חופש מידע בעניין איסור פעולות מחמת תקופת הבחירות

פורום קהלת כ"ב חשון התש"פ | 20 נובמבר 2019

עת"מ 48737-11-19 פורום קהלת נ' מדינת ישראל- היחידה הממשלתית לחופש המידע ו-28 אח'. פורום קהלת הגיש עתירת חופש מידע בעניין החלטות גורמים במשרדי ממשלה לאסור פעולות, שבסמכות המשרדים, מחמת תקופת...

פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט לעתירה כנגד משרד החקלאות בעניין משטר מכסות היבוא

פורום קהלת י"ג ניסן התשע"ט | 18 אפריל 2019

בג"ץ 1948/19 ארגון מגדלי העופות נגד משרד החקלאות. עתירה שהוגשה נגד החלטת משרד החקלאות על הגדלת משטר מכסות היבוא, עמדה מנוגדת לעמדת מועצת הלול.

הצטרפות פורום קהלת לעתירה נגד החלטת שר המדע שלא למנות את פרופ' אמיתי

פורום קהלת כ"ה כסלו התשע"ט | 3 דצמבר 2018

בג"ץ 5769/18 אמיתי נ' שר המדע. עתירה שהוגשה נגד החלטת שר המדע שלא למנות את פרופ' יעל אמתי בשל חתימה על עצומה התומכת בסרבנות. שר המדע ביקש ייצוג...

הצטרפות פורום קהלת לעתירה נגד החלטת הממשלה שעניינה מינוי משנים למנכ"לים כמשרות אמון 

פורום קהלת כ"ח טבת התשע"ח | 15 ינואר 2018

בג"ץ 7908/17 התנועה לטוהר המידות נ' ממשלת ישראל. עתירה שהוגשה נגד החלטת הממשלה מספר 3075 שעניינה מינוי משנים למנכ"לים כמשרות אמון, ועל שינוי הרכב ועדות האיתור.

הצטרפות פורום קהלת לעתירה נגד חוקיותו של תיקון חוק המעמד בעניין החטיבה להתיישבות

פורום קהלת כ"ד ניסן התשע"ז | 20 אפריל 2017

בג"ץ 9518/16 הראל נ' כנסת ישראל. עתירה שהוגשה נגד חוקיותו של תיקון חוק המעמד בעניין החטיבה להתיישבות, אשר מסמיך את הממשלה לאצול סמכויות לחטיבה להתיישבות.

עתירת פורום קהלת נגד חוות הדעת של המשנה ליועמ"ש דינה זילבר בעניין החטיבה להתיישבות

פורום קהלת ט' סיון התשע"ה | 27 מאי 2015

בג"ץ 3664/15 קהלת נ' היועץ המשפטי לממשלה. פורום קהלת הגיש עתירה נגד חוות הדעת של המשנה ליועמ"ש דינה זילבר בעניין החטיבה להתיישבות, הנחיה שכללה הנחיות אופרטיביות.

פורום קהלת הגיש עתירה נגד החלטת שר החינוך לחזור בו מההתערבות בהרכב ועדות פרס ישראל

פורום קהלת ז' אדר התשע"ה | 26 פברואר 2015

בג"ץ 1493/15 קהלת נ' שר החינוך בג"ץ. פורום קהלת הגיש עתירה נגד החלטת שר החינוך (ראש הממשלה) לחזור בו מההתערבות בהרכב ועדות פרס ישראל.

הצטרפות פורום קהלת כידיד בית משפט לעתירה השלישית נגד חוק המסתננים

פורום קהלת ה' שבט התשע"ה | 25 ינואר 2015

בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת. עתירה נגד חוק המסתננים (שלישית מתוך שלוש).

הצטרפות פורום קהלת כידיד בית משפט לעתירה השנייה נגד חוק המסתננים

פורום קהלת י"א אדר ב' התשע"ד | 13 מרץ 2014

בג"ץ 8425/13 איתן נ' הכנסת. עתירה נגד חוק המסתננים (עתירה שנייה מתוך שלוש). העתירה הוגשה נגד תיקון מס' 4 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954 אשר מכוחו ניתן להחזיק...

הצטרפות פורום קהלת כידיד בית משפט לעתירה הראשונה נגד חוק המסתננים

פורום קהלת כ' אייר התשע"ג | 30 אפריל 2013

בג"ץ 7146/12 אדם נ' הכנסת. עתירה נגד חוק המסתננים (הראשונה מתוך שלוש). עתירה שהוגשה נגד תיקון מס' 3 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, המאפשר להחזיק מסתננים במשמורת לתקופה...

פורום קהלת מבקש להצטרף כ׳ידיד בית המשפט׳ בעתירה נגד חוק משאל העם

פורום קהלת ט' ניסן התשע"ג | 20 מרץ 2013

בג"ץ 9149/10 וותד נ' הכנסת. עתירה שהוגשה נגד חוקיותו של חוק משאל העם, בעיקרה טענות מהמשפט החוקתי.

צרו איתנו קשר

דרכי תקשורת עם הפורום

כתובת: עם ועולמו 8, קומה 5 
ירושלים, ישראל
מיקוד: 9546306 
טלפון: 02-631-2720
פקס: 077-318-2028
דוא"ל: [email protected]

חשבונות: 0545818197

דוברות: 0545924572

צרו איתנו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
×

תפריט נגישות