fbpx

הסכם שימוש באתר פורום קהלת (ע"ר)

GDPR – Kohelet Policy Forum R.A. Site Legal Terms

מבוא

בכל שימוש באתר www.kohelet.org.il ("האתר") פורום קהלת (ע"ר) ("הפורום") הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה, כנוסחו באותה העת. אם אינך מסכים, עליך להימנע כליל ובאופן מיידי משימוש באתר או בתוכן כהגדרתו להלן.

זכויות יוצרים

חזקה כי מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר וכל תוכן אחר הכלול בו הינן של הפורום בלבד, אלא אם כן נאמר אחרת. אין להעתיק, להפיץ, לשדר, למכור או לפרסם כל חלק מתוכן האתר בלא קבלת הסכמת הפורום לכך, בכתב ומראש. לעניין זה, "תוכן" – כולל כל מידע שהוא הכלול באתר, כגון מלל, תמונות, הקלטות, סרטים, קבצים, יישומים וכן כל דבר הקשור באופן עריכת והצגת האמור לעיל.
מותר לעשות שימוש נאות, כמוגדר בחוק, בתוכן, לרבות ציטוט וייחוס של תוכן מוגן בזכויות יוצרים כאמור ("תוכן מוגן"). אסור למשתמש שימוש נאות לסלף, לפגום או לשנות את התוכן המוגן, או לעשות בו כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן, העלולה לפגוע בשמו הטוב או בכבודו של בעל זכויות היוצרים בו.

אחריות

הפורום לא יישא באחריות לתוכן, נכונותו, או לתוצאות השימוש בו. אין להתבסס על התוכן בהליך משפטי כלשהו. הקישורים באתר מוצעים כשירות לציבור והפורום לא יישא באחריות לתכנים המקושרים או לתוצאות השימוש בהם.

פרטיות

הפורום רשאי לאסוף עליכם מידע במהלך גלישתכם באתר, או שמידע כזה עשוי להימסר על ידיכם ("מידע פרטי"). מידע פרטי יישמר על ידי הפורום באופן בטוח במידה סבירה וייעשה בו שימוש לקידום מטרות הפורום, בלבד.

שונות

הפורום רשאי לסיים הסכם שימוש זה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי. על הסכם שימוש זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לגבי הסכם שימוש זה הינו בתי המשפט המוסמכים בירושלים, בלבד.

עודכן לאחרונה ביום ז' באדר ב' תשע"ו, 17 במרץ 2016.

צרו איתנו קשר

דרכי תקשורת עם הפורום

כתובת: עם ועולמו 8, קומה 5 
ירושלים, ישראל
מיקוד: 9546306 
טלפון: 02-631-2720
פקס: 077-318-2028
דוא"ל: [email protected]

חשבונות: 0545818197

דוברות: 0545924572

צרו איתנו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
×

תפריט נגישות